Hvis du ser en mand komme drø­nende på en el-cykel med sort styrth­jelm og mørke sol­briller, som park­er­er uden­for Bydelshuset er det højst sandsyn­lig Langkær­parkens nye bolig­so­ciale led­er, Hans Chris­t­ian Knud­sen. 

Hans Chris­t­ian Knud­sen start­ede som led­er af det bolig­so­ciale team fra den 1. august, hvor han afløste Jan H Ander­sen, som vi sagde farvel til i som­mer­fe­rien.

”Lud­ere og lom­me­tyve var en del af mit barn­dom. Jeg voksede op i et socialdemokratisk arbe­jder­hjem på Eng­have plads lige mellem Carls­berg og Ist­edgade. Med den opvækst i baghovedet har jeg altid øns­ket at afskaffe ulighe­den og foran­dre men­neskers vilkår, så alle får lige mulighed­er for et værdigt liv og at føle sig inklud­eret i sam­fun­det”, siger Hans.

Hans Chris­t­ian Knud­sen med­bringer mange års erfar­ing som led­er i en stor lands­dækkende organ­i­sa­tion og er pas­sioneret løber. For kort tid siden fly­t­tede han fra et stort hus i Viby med plads til de fire sam­men­bragte børn til en lejele­j­lighed sam­men med sin kone i Århus midt­by.

“Jeg glæder mig meget til at bidrage til de mange spæn­dende aktiviteter og tilt­ag i Langkær­parken,” siger Hans Chris­t­ian Knud­sen.

Har du tid og lyst, er du velkom­men til at komme for­bi i Bydelshuset og hilse på Hans!

Her kan du se de øvrige medar­be­jdere i det bolig­so­ciale team