“I mit arbe­jd­sliv har jeg oplevet, at de helt store og pos­i­tive foran­dringer i men­neskers liv, oftest sker der hvor de lever deres liv. Jeg glæder mig der­for meget til at bidrage til de mange spæn­dende aktiviteter og tilt­ag i Langkær­parken,” siger Hans Chris­t­ian Knud­sen, der start­ede som led­er af det bolig­so­ciale team fra den 1. august 2019.

Hver mor­gen kom­mer Hans drø­nende på sin el-cykel og park­er­er uden­for Bydelshuset, hvor han afløs­er jan H. Ander­sen som bolig­so­cial led­er.

Hans Chris­t­ian Knud­sen med­bringer mange års erfar­ing som led­er i en stor lands­dækkende organ­i­sa­tion og er pas­sioneret løber. For kort tid siden fly­t­tede han fra et stort hus i Viby med plads til de fire sam­men­bragte børn til en lejele­j­lighed sam­men med sin kone i Århus midt­by.

“Lud­ere og lom­me­tyve var en del af mit barn­dom. Jeg voksede op i et socialdemokratisk arbe­jder­hjem på Eng­have plads lige mellem Carls­berg og Ist­edgade. Med den opvækst i baghovedet har jeg altid øns­ket at afskaffe ulighe­den og foran­dre men­neskers vilkår, så alle får lige mulighed­er for et værdigt liv og at føle sig inklud­eret i sam­fun­det”, siger Hans.

Særlig fokus på unge

Fra sin tid som lær­er på en pro­duk­tion­sskole har Hans en særlig kærlighed og bekym­ring for de unge. Og han er glad for, at der allerede er sket store pos­i­tive foran­dringer for de unge i Langkær­parken, hvor flere får ung­dom­sud­dan­nelser og kom­mer i job.

“Jeg har selv to drenge i tyverne, som heldigvis klar­er sig. Men på pro­duk­tion­sskolen så jeg, hvor sår­bare især dren­gene er i vores uddan­nelsessys­tem. Der er desværre alt for mange, som falder ud og ikke kom­mer i arbe­jde. Det bekym­r­er mig, for­di arbe­jds­markedet lige præ­cis er et af de sted­er, hvor men­nesker får magten over deres eget liv og beg­y­n­der at udfolde sig på egne vilkår og ikke er afhængig af det offentlige sys­tem,” siger Hans, der godt er klar over, at nogle piger også er udfor­drede — men på andre fron­ter end dren­gene.

En rigtig som­merdag i maj med aktiviteter for alle aldre

Tilbud til alle beboere

“Vi har tilbud til alle alder­s­grup­per, også når det han­dler andet end job­søgn­ing og uddan­nelse. Nabosk­aberne er et andet godt ini­tia­tiv, hvor medar­be­jderne støt­ter opbygn­ing af netværk og øget tillid blandt beboerne på tværs af alle de forskelle, som ofte skiller os ad. Vi vil styrke samar­be­jdet mellem skol­er og insti­tu­tion­er, som Langkær­parkens børn og unge benyt­ter, lige­som vi vil samar­be­jde med resten af lokalsam­fun­det og erhvervs­livet i Tilst”, siger Hans.

Kloge kinesiske ord

Giv man­den en fisk og han får mad i dag. Giv ham en fiskestang og han får også mad i mor­gen. Det er et kine­sisk ord­sprog, som ifølge Hans er ker­nen i det bolig­so­ciale arbe­jde.

“Som bolig­so­cial led­er er jeg ans­varlig for, at aktiviteterne er lokalt forankrede. De bolig­so­ciale medar­be­jdere er kun en midler­tidig ressource, indtil beboerne kan overtage aktiviteterne på egen hånd. Det bety­der, at vi hele tiden er i tæt samar­be­jde med beboerne, beboer­grup­per, afdel­ings­bestyrelsen, foreninger, TST, skolen, bib­lioteket og mange flere,” siger han.

Den nuværende hel­hed­splan udløber i som­meren 2021 og en af Hans opgaver er at skrive og søge Lands­bygge­fonden om en nye hel­hed­splan for tiden 2021–2025.

“Her håber jeg på et godt og bredt samar­be­jde med alle i Langkær­parken og alle vores samar­be­jdspart­nere om en plan med spæn­dende nye ini­tia­tiv­er, som kom­mer fra beboerne”, siger Hans.

Fakta om Hans

  • Lær­er på en pro­duk­tion­sskole
  • Led­er af organ­i­sa­tion, der hjalp fysisk og psykisk hand­i­cappede i arbe­jde
  • Inte­gra­tionsind­sater for danske kom­muner
  • Selvstændig og var råd­giv­er StartVækst i Aarhus
  • Match­work­er – et Men­torko­rps for mænd
  • 54 år, gift og har 4 sam­men­bragte børn, som alle er fly­t­tet hjem­me­fra
  • Pas­sioneret løber i Aarhus1900

 

Vil du læse mere om det bolig­so­ciale team — kan du finde de øvrige medar­be­jdere her