At hylde årets nabo er også at hylde fæl­lesskab og er en god lej­lighed til at sætte spot­light på alt det gode, så mange gør for hinan­den i hverda­gen. Vi hør­er næsten helt automa­tisk om alle de store ting der sker omkring os, de store gode ting og de store dårlige ting, men tit for­bigår små hverdagsmi­rak­ler vores opmærk­somhed, selvom det er dem der kan gøre store forskelle for os i vores bestræ­belser på at få dagene til at hænge sam­men. Så lad os fejre fællesk­a­bet ved at gå videre til kårin­gen af Årets Nabo 2019

Der er 3 nominerede til prisen for at være Årets Nabo.

De to første nominerede er Mascha Bohn og Heba Azzam

På hver sin side af en væg i Langkær­parken bor Mascha Bohn og Heba Azzam og det har de fået et så godt et naboskab ud af, at det snarere kan kaldes ven­skab. De to naboer hjælper hinan­den med det aller­meste, lige fra at låne sukker til at passe hinan­dens børn, hvilket begge parter er meget taknem­lige over. Der­for har de også ind­stil­let hinan­den til årets naboti­tlen. Og hvor er det vigtigt at vi kan hjælpe hinan­den når vi står og man­gler noget, og når vi har brug for en én til at kigge efter børnene, når der er noget andet vigtigt der også skal gøres. Tillykke med nominer­in­gen til både Mascha og Heba, og ikke mindst tillykke med det gode naboskab.

 

Den tred­je nominerede er Mar­tin Lyn­g­bøg der er ind­stil­let af Ahmad Has­san. Som begrun­delse for at ind­stille Mar­tin, er Mar­tins ini­tia­tiv til at sam­le beboere til en lille folke­fest for at vise netop det sam­men­hold, han sæt­ter så stor pris, da Ras­mus Palu­dan ville demon­strere i Langkær­parken.

Med så kærlige våben som kaffe og kage, stillede Mar­tin op som mod­vægt til Ras­mus Palu­dans fjendske tale, noget der siden har givet Mar­tin mange klap på skul­deren også fra flere af de øvrige beboere.

Et uvildigt og sam­let pan­el, bestående af Svend Chris­tensen, Dorthe Chris­tiansen og Stine Mahler Ped­er­sen, Kul­turhus Herredsvang har peget på Mar­tin Lyn­g­bøg som årets nabo og vi lad­er Stine Mahlers begrun­delse for sit valg være hyldesten til Mar­tin:

Stine Mahler Ped­er­sen skriv­er som begrun­delse for sit valg: His­to­rien med Mar­tin Lyn­g­bøe var den der ramte mig mest. Grun­den er, at han med sin aktion lykkedes med at skabe et pos­i­tivt mod­billede til Ras­mus Palu­dans demon­stra­tion. Det er et utrolig vigtigt arbe­jde, han udfør­er. Det er SÅ vigtigt at fortælle og bidrage til den gode fortælling om området (udsat­te områder generelt). Mar­tins aktion er til gavn for hele Langkær­parken (ikke kun et afgrænset antal per­son­er), og den bidrager til at løfte området.

Det kræver et stort mod at stille sig i spid­sen for sådan et arrange­ment — han taler ikke kun om det, han han­dler.  Super sejt gået! Det er fedt at hans bege­jstring for Langkær­parken rækker ud af lej­lighe­den og opgan­gen — og før­er til fælles aktion. Han er ikke kun et for­billede for sin søn, men bliv­er et for­billede for hele området, og han har tydeligvis for­mået at bygge bro mellem forskel­lige kul­tur­er.

Jeg håber, at Mar­tin fort­sat vil bruge sit engage­ment til spæn­dende arrange­menter i Langkær­parken — og jeg synes, at han fort­jen­er titlen som Året Nabo.

Tillykke Mar­tin med den flotte titel og tak for at bidrage til fæl­lessk­a­bet. Tak og så for ikke at være bange for at tage still­ing og stille op, når der sker noget du syntes kalder til han­dling.