I Tilst skal ingen føle sig ensomme. Derfor valgte Bydelshuset at være en del af Folkebevægelsen mod Ensomheds kampagne ”Danmark spiser sammen” og inviterede alle borgere i Tilst til fællesspisning. Aftenen var en succes, og heldigvis gentages konceptet hver onsdag aften i Bydelshuset.

I døren står afdel­ings­bestyrelsesmedlem Lene Thorg­ersen og tager imod gæsterne. Hver og en bliv­er mødt med håndtryk og smil. Hun sørg­er for, at alle gæster bliv­er hen­vist til en plads, så der ikke er én, der føler sig alene og ikke ved, hvor man skal sætte sig. Her hør­er alle og enhver til.

Bor­dene er dækket med grønne duge af velour, røde ros­er og lev­ende lys. I køkkenet sælges der drikke­var­er til bil­lige penge. Øllene er kolde, og vinen fyldes næsten helt op til kan­ten af glas­set. En liflig duft danser gen­nem luften og fylder rum­met med for­vent­nin­gens glæde over det forestående måltid. Bor­dene fyldes lang­somt op med børn og vok­sne, der lær­er hinan­den at kende. En sum­men af sam­taler, lat­ter og dåseøl, der knappes op, er bag­grundsmusikken for denne aften i Bydelshuset.

God mad og god tid

I takt med at alle stole får en ejer­mand, beg­y­n­der husets friv­il­lige at bære maden ind. Enebær­gryde med vildtkød, kartof­fel­mos, rød­kålssalat med appelsin samt rødbed­er og cor­ni­chon­er bliv­er fordelt på alle bor­de. Tre klink på et glas. Lotte Ped­er­sen, der er husets blæk­sprutte, tager ordet.

”Velkom­men til jer alle. Husk at nyde maden i aften. Bare træk det ud, for vi har rigtig god tid. Skål og vel­bekomme.”

Hele salen skåler sam­men, og alle beg­y­n­der at tage for sig af fadene. Kartof­fel­mosen er uden en eneste klump, og kødet i enebær­gry­den er så mørt, at det nærmest smelter på tun­gen.

Fæl­lessang for fød­se­laren

Da de fleste har nået at få anden eller tred­je por­tion af den for­mi­da­ble for­ret, bæres et flag på en mini-flagstang ind i salen.

”Vi har fak­tisk en fød­se­lar med i aften. Thomas fylder 49 år, og han skal da lige have et par vers med på vejen,” fortæller Lotte.

Salen bry­der ud i fød­sels­dagssang:

”Thomas har fød­sels­dag, for det har han jo, og det er i dag. Thomas har fød­sels­dags­dag, og det har han jo i dag. Så hør nu her, hvor­dan vi alle råbe vil, ja hør nu her, hvor­dan vi råbe vil,” syn­ger alle som en.

Til enhver fød­sels­dag er kage et must, og heldigvis har de friv­il­lige i køkkenet kokker­eret en dejlig dessert. Por­tion­san­ret­tede tallerkn­er med jord­bær- og man­deltærte med mas­car­pone creme find­er vej til bor­dene flankeret af kan­der med te og kaffe.

Besøg fra fjern­synet

Det er dog ikke kun Tilst-borg­ere, der er med i aften. En jour­nal­ist og fotograf fra Tv2 Østjyl­land har slået vejen for­bi. Fotografen er en høj herre med et stort kam­era, der også find­er tid til at sætte sig og kon­versere med gæsterne. Det vis­er sig, at han selv er opvok­set i byen og både har gået i folkeskole og på gym­nasi­et i Tilst.

Jour­nal­is­ten er en ung kvin­de, der stil­færdigt går rundt mellem bor­dene og taler med gæsterne om, hvor­for de er kom­met. Hun er i hvert fald ikke selv i tvivl om, hvor­for hun beslut­tede at lave en his­to­rie om fæl­lesspis­nin­gen i Bydelshuset.

”Jeg synes, det er fan­tastisk, når nogen tager ini­tia­tiv til at lave arrange­menter, der er gode for lokalsam­fun­det. Og kam­p­en mod ensomhed er jo en rigtig god sag. Her kan vi virke­lig lave TV i øjen­højde, for­di seerne kan se sig selv i gæsterne, der er med i aften,” fortæller jour­nal­ist Runa Ammitzbøll Flügge.

Fæl­lesspis­ning hver ons­dag

Denne aften er arran­geret som et led i Folke­bevægelsen mod Ensomheds kam­pagne ”Dan­mark spis­er sam­men”. Men fak­tisk er der fæl­lesspis­ning i Bydelshuset hver eneste ons­dag aften.

”Vi har set en del nye ansigter i aften, og vi håber virke­lig, at de har lyst til at komme til vores almin­delige fæl­lesspis­ninger fre­mover,” opfor­dr­er Lotte og til­fø­jer: ”Det virkede som om, at alle hyggede sig, for snakken gik i hvert fald livligt.”

Denne aften har været lidt anderledes, for­di alle gæsterne blev anvist til en plads, og bor­dene har været dækket fint op med duge. Og det er fak­tisk noget, som vil blive kutyme til frem­tidi­ge fæl­lesspis­ninger i Bydelshuset.

”Jeg synes, at det fun­ger­er rigtig godt. På den måde sørg­er vi for, at alle har nogen at sid­de sam­men med, og ingen kom­mer til at spise alene. Og det er jo egentlig også hele pointen med fæl­lesspis­ning – at lære nye men­nesker at kende,” siger Lotte.