”Jeg siger altid til en kvin­de: Første gang vil jeg gerne gå med dig, anden gang sid­der jeg ved siden af og hjælper dig, og tred­je gang så gør du det selv. Jeg fortæller hende, at en kvin­de skal kunne stå på sine egne to ben.” — Ser­ife, bydelsmor

Bliv Bydelsmor

Bydelsmø­dre bræn­der for at gøre en forskel. Mange af os er kom­met til Dan­mark som vok­sne og har gen­nemgået udfor­dringer for­bun­det med at starte for­fra i et ny land. Andre af os er etnisk danske og har oplevet ensomhe­den ved at fly­tte til et nyt område, hvor man ikke kender et øje.
Vi ønsker at hjælpe kvin­der til hur­tigere at forstå sam­fun­det — både det lokale og nationale. Vi del­er ud af vores erfaringer og giv­er dem hjælp til selvhjælp, så de kan skabe en bedre hverdag for dem selv og deres børn.

Kronprinsparrets sociale pris

Over­raskelsen, glæ­den og stolthe­den var stor, da de gik op for alle, at det i 2019 var Bydelsmø­drenes tur til at mod­tage Kro­n­prinspar­rets Sociale Pris 2019. H.K.H. kro­n­prins­essen sagde i sin moti­va­tion for at hædre Bydelsmø­dre, at Bydelsmø­dre mod­tager prisen:

”For­di de hver dag er med til at løfte og styrke minoritet­skvin­der, og for­di den måde, de griber udfor­dringer an på, både er vel­lykket, nytænk­ende og betyd­nings­fuld.” — H.K.H kro­n­prins­esse Mary

Kro­n­prinspar­ret fremhævede desu­den, at Bydelsmø­dre kan inspirere andre kvin­der i sam­fun­det med deres fortælling om, at de er stærke kvin­der, som kan hjælpe andre kvin­der ud af iso­la­tion og ind i sam­fun­det.

 

Hvad er bydelsmødre?

  • Et fæl­lesskab af over 600 kvin­der på land­splan
  • Et netværk med både lokale kvin­der og aktør­er
  • Et pro­jekt, der giv­er dig en aktiv rolle i lokalsam­fun­det
  • En grun­dud­dan­nelse, der giv­er dig ny viden, ind­sigt og kom­pe­tencer

Læs mere på www.bydelsmor.dk

 

Uforpligtende infomøde

Kom til et uforplig­tende infomøde og bliv klogere på, hvad det vil sige at være bydelsmor her i Tilst.

24. feb­ru­ar 2020
16.00–18.00
Bydelshuset
Langkærvej 2, 8381 Tilst

Kon­takt: Anne Dix­gaard, 60 29 41 45