”Vi har et ressource­baseret syn på fædre og ved, at de vil deres børn det bed­ste. Vi insis­ter­er på at invol­vere fædrene fra beg­y­n­delsen. Fædrene er de eneste, der kan skabe foran­dring hos dem selv, og de er de bed­ste til at nå ud til andre fædre.” – Babas land­sor­gan­i­sa­tion

Bliv Baba-frivillig i Tilst

I Baba arbe­jder vi for at styrke fædres delt­agelse i børns liv. Vigtighe­den af, at fædre delt­ager i deres børns liv, er gen­nem flere studi­er og under­søgelser blevet kort­lagt som værende helt fun­da­men­tal for børns mulighed­er for suc­ces i livet. Og nu kan du blive friv­il­lig i Baba her i Tilst.

Baba byg­ger videre på fædres viden om børns behov. Det sikr­er, at fædrene kan delt­age i deres børns liv på den måde, der pass­er dem bedst. Fædrenes ressourcer bringes i spil gen­nem dialog­møder med lokale aktør­er, som er i kon­takt med børnene, hvor der skabes tillid og etableres nye mulighed­er for samar­be­jde.

Som friv­il­lig kan du være med til at støtte andre fædre i at invol­vere sig end­nu mere i deres børns liv. Du får mulighed for at dele viden og erfaringer i et stærkt fæl­lesskab, og du får rum til at han­dle i forhold til, hvor­dan du er der bedst muligt for dine børn — på dine præmiss­er. Du bliv­er klædt godt på til at skabe foran­dring for både dig selv og for andre fædre i Tilst.

Hvad er Baba?

  • Et fæl­lesskab af friv­il­lige Baba-fædre i hele lan­det
  • Et netværk med både lokale mænd og aktør­er
  • Et pro­jekt, der giv­er dig en aktiv rolle i lokalsam­fun­det
  • Et grundigt lærings­for­løb, der giv­er dig ny viden, ind­sigt og kom­pe­tencer

Læs mere på www.baba.dk

Infomøde

Kom til et uforplig­tende infomøde og bliv klogere på, hvad det vil sige at være Baba-friv­il­lig her i Tilst.

d. 30. jan­u­ar 2020
kl. 17.00–20.00
Bydelshuset, Langkærvej 2, 8381 Tilst

Kon­takt: Hans Chris­t­ian Knud­sen, 60 29 41 42