På grund af smittefaren ved Coronavirus er de boligsociale aktiviteter i Tilst fortsat lukket ned. Det vil sige, at alle aktiviteter (såsom Lektiecafe, Mod på Matematik, Comfort Zone, Sprogcafe osv.) ikke vil blive afholdt som normalt.

De bolig­so­ciale medar­be­jdere arbe­jder hjem­me­fra og kan inden­for nor­mal arbe­jd­stid stadig kon­tak­tes over tele­fon eller mail — se neden­for.

Vi håber, at I alle vil passe på jer selv og hinan­den og følge udviklin­gen samt anbe­falingerne fra myn­dighed­erne (www.coronasmitte.dk). Nu han­dler det om at stå sam­men i Dan­mark og vise sam­fundssind. Vi er stærke sam­men – men i denne omgang gør vi det ved ikke at være for fysisk tæt sam­men.

Hilsen
Det bolig­so­ciale team

Anne: 60294145 / ald@AL2bolig.dk 

Gitte: 60294137 / gbs@AL2bolig.dk

Tine: 60294140 / tls@AL2bolig.dk

Maja: mkl@AL2bolig.dk

Hans: 60294142 / hck@AL2bolig.dk