Har du lyst til at udvikle dine egne evner som far og samtidigt hjælpe andre fædre, der har udfordringer? Og vil du være en del af et stærkt, landsdækkende fællesskab for fædre? Så skal du læse videre, for et helt nyt projekt er på vej i Tilst.

Far er vigtig for børns udvikling – det er der ingen tvivl om hos Baba. Det er en lands­dækkende organ­i­sa­tion, der siden 2015 har uddan­net fædre i at hjælpe andre fædre med at være mere delt­a­gende i deres børns liv. Og nu kom­mer Baba til Tilst.

En god gruppe fra lokalom­rådet har allerede meldt sig til at være med, men grup­pen man­gler stadig nogle fædre, før under­vis­nin­gen går i gang i slut­nin­gen af marts. Nawzad Ali og Mar­tin Lyn­g­bøg er begge friv­il­lige i Baba, og de ser begge meget frem til at hjælpe andre fædre.

”En far er et for­billede for sine børn, og børnene er vores fremtid. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for Tilst ved at råd­give andre fædre, når de har brug for hjælp til at komme på rette vej,” fortæller Nawzad Ali.

Det er vigtigt for Mar­tin Lyn­g­bøg at under­strege, at han og resten af de Baba-friv­il­lige ikke er eller føler sig bedre end andre fædre.

”Vi er ikke ”super­fæ­dre”. Jeg er ikke en bedre far end nogen anden. Vi får en uddan­nelse hos Baba, der giv­er os nogle red­sk­aber til at hjælpe andre. Og vi har en inter­esse i at hjælpe dem, der har nogle udfor­dringer,” fork­lar­er han.

”Vi kan alle lære af hinanden”

Ifølge Baba vis­er under­søgelser, at det bety­der utrolig meget for børns trivsel, at de har haft en aktiv og delt­a­gende far-fig­ur i deres liv. Det mindsker risikoen for, at de ender i krim­i­nalitet, og det øger sandsyn­lighe­den for, at de gen­nem­før­er en uddan­nelse og trives bedre fysisk og psykisk. Det er en udvikling, som Nawzad Ali ser frem til at være med til at skabe i Tilst sam­men med Baba.

”Det er godt, hvis vi foræl­dre kan snakke sam­men om, hvor­dan vi kan gøre tin­gene bedre her i Tilst. Det skal vi alle sam­men tage ans­var for. Vi bor her, vores børn bor her, og det skal være et dejligt sted for vores børn at være, når de går ud og hyg­ger sig,” siger han og fortsætter:

”Vi foræl­dre har alle hvert vores syn på tin­gene, og vi kan alle sam­men lære noget af hinan­den. Vi har brug for at lære og få feed­back fra hinan­den. Kun på den måde kan vi finde ud af, hvad vi gør fork­ert som foræl­dre, og hvad vi kan gøre bedre for os selv og for andre.”

Nawzad Ali og Mar­tin Lyn­g­bøg skal begge være Baba-friv­il­lige i Tilst

Baba som et bindeled

Der er ofte et man­glende led mellem fædre og de offentlige instanser i Dan­mark. Ifølge Baba eksis­ter­er der mist­il­lid til den anden hos begge parter. Her spiller de Baba-friv­il­lige en stor rolle i at agere bindeled mellem fædrene og systemet.

”Blandt fædre bliv­er det ofte tiet ihjel, hvis man har udfor­dringer med at opdrage sine børn, og det er ærg­erligt. Mange er måske bange for at bede om hjælp hos de offentlige instanser, for­di hvad bliv­er man så lige stem­plet som?” spørg­er Mar­tin Lyn­g­bøg og svar­er på sit eget spørgsmål:

”Lige plud­selig kan man blive stem­plet som en dårlig forælder. Og der­for er det jo super­godt, hvis vi i Baba kan være bindeled­det mellem fædrene og de offentlige instanser. For hvis du har brug for hjælp, så skal du ikke stem­ples på forhånd.”

Fællesskab på tværs af nationaliteter

Fæl­lessk­a­bet mellem fædrene i Tilst er en af dri­vkræfterne for Mar­tin Lyn­g­bøgs engage­ment i Baba, og han vil gerne under­strege, at fæl­lessk­a­bet er åbent for fædre af alle nationaliteter.

”Jeg oplever, at der ikke er så meget sam­men­hold på tværs af nation­aliteter her i Tilst. Jeg vil gerne sprede bud­sk­a­bet om, at Baba ikke kun er for fædre med anden etnisk bag­grund – det er for alle fædre. Og jeg håber, at Baba kan være med til at skabe et fæl­lesskab, hvor alle nation­aliteter kan være med,” siger han.

Og hvis du har lyst til at være en del af fæl­lessk­a­bet, så kan du nå det end­nu, lyder det fra Mar­tin Lyngbøg.

”Vi er så nyop­start­ede, som vi over­hovedet kan være. Har du lyst til at være med, så er det bare at møde op. Kom og vær med. Du er kun ny i de første to min­ut­ter,” siger han.

Er du interesseret i at blive frivillig i Baba?

Så kon­takt bolig­so­cial led­er og Baba-koor­di­na­tor Hans Chris­t­ian Knud­sen på tlf. 60294142 eller mail hck@AL2bolig.dk. Grup­pen starter i uddan­nelses­for­lø­bet lørdag den 21. marts kl. 9.30.