Langkær­parkens hjemme­side hen­ven­der sig til dig, der bor her og søger infor­ma­tion­er om aktiviteter og hvad der generelt foregår i området. 

Hjemmesideudvalget

Hjemmes­i­den vedlige­holdes og opdateres af hjemmesideud­val­get som består af:

  • Allan Drægert — beboer i Langkær­parken
  • Morten Knud­sen — beboer og medlem af afdel­ings­bestyrelsen i Langkær­parken
  • Carsten Skaade — beboer og medlem af afdel­ings­bestyrelsen i Langkær­parken
  • Hans Chris­t­ian Knud­sen — bolig­so­cial medar­be­jder i Langkær­parken 

Har du forslag og ønsker til hjemmes­i­den — eller møder du stave­fe­jl eller andre fejl og man­gler — er du meget velkom­men til at fortælle os det 🙂 Du kan skrive til udval­get via webmaster@langkaerparken.dk — eller kigge for­bi i Bydelshuset. 

Det finder du ikke på hjemmesiden:

Hvis du søger infor­ma­tion­er om din bolig — for eksem­pel husor­den, prob­le­mer med din lej­lighed, åbn­ingstid for drifts­cen­tret, tele­fon­num­re til ejen­doms­funk­tionær­erne og meget meget mere — så skal du finde infor­ma­tion­erne hos AL2bolig 

Vil du vide noget om det at bo til leje eller om beboerdemokrati­et — dine mulighed­er for at få medind­fly­delse på dit boligom­råde — find­er du viden på AL2bolig hjemme­side her

Direk­te links til ting du som beboer ofte har brug for:

Sel­sk­ab­slokaler i Langkær­parken

Gæsteværelser i Langkær­parken   

 — her find­er du også tele­fon­num­meret til Old­fru­en. Det er old­fru­en, du skal ringe til, hvis du vil bestille både sel­sk­ab­slokalet og gæsteværelser

Drifts­cen­tret Tilst her find­er du tele­fon­num­mer og åbn­ingstider — det er drifts­cen­tret, du skal have fat på, hvis du f.eks. skal have en aftale med en ejen­doms­funk­tionær