Langkærparken skal være et attraktivt og godt boligområde

Sam­men med resten af Tilst er Langkær­parken en stærk bydel og et stærkt lokalsam­fund. Det gode naboskab giv­er alle, der bor her, et stort lokalt engage­ment, og beboerne tager medaans­var for hinan­dens trivsel. Siden 2012 har det bolig­so­ciale arbe­jde i Langkær­parken støt­tet op om orde­ne.

Tilst er på man­ge måder en ”by i byen” og lig­ger så langt væk fra cen­trum af Aar­hus, at byde­len fun­ge­rer som et lands­by­sam­fund. Lands­bytan­ken er der­for udgangs­punk­tet for den boligso­ci­a­le ind­sats i Lang­kær­par­ken.

Bebo­e­re, for­e­nin­ger, insti­tu­tio­ner og virk­som­he­der i Tilst er gode til at sam­ar­bej­de og tæn­ke nyt, og der er et stærkt lokalt sam­ar­bej­de omkring Lang­kær­par­ken.

Hel­heds­pla­nen har akti­vi­te­ter for alle bebo­e­re på tværs af blandt andet alder, køn, etni­ci­tet og uddan­nel­ses­bag­grund.

Hvad er en boligsocial helhedsplan?

Et boligom­råde med mere end 1000 beboere, som har udfor­dringer af social og/eller økonomisk karak­ter — som for eksem­pel høj arbe­jd­sløshed blandt beboerne – kan søge om en 4‑årig plan for at skabe aktiviteter, som mod­virk­er det.

Ansøgnin­gen om en hel­hed­splan foregår i et samar­be­jde mellem beboerdemokrati­et, bolig­or­gan­i­sa­tion­erne og kom­munen – og finan­sierin­gen sker primært fra Lands­bygge­fonden (op til 75 %) og resten fra kom­munen, bolig­or­gan­i­sa­tio­nen, afdelin­gen og andre bidragsy­dere.