Langkær­parken lig­ger i Tilst på Hau­rumsvej, Langkærvej og Torstil­gårdsvej. Afdelin­gen har 851 boliger med 1–5 værelser. Bebyggelsen er etage­byg­geri i 3 etager i beton opført i 1969–71. Afdelin­gen gen­nemgik i peri­o­den 2014–2016 en gen­nem­gribende ren­over­ing af både boliger og udeareal­er samt opførelse af et bydelshus og frem­står i dag som mod­erne boliger med nye køkken­er og bade­værelser. 90 af boligerne er senior- og hand­i­cap­boliger med elevator.

Lej­lighed­erne har store ind­dækkede altan­er. Til stuele­j­lighed­erne er der have. 4- og 5‑værelseslejlighederne har gæste­toi­let. I afdelin­gen er der garagean­læg, park­er­ing for camp­ingvogne og trailere, cykel­rum, leg­e­pladser, gæsteværelser, sel­sk­ab­slokale og et bydelshus med aktiviteter og café, der primært dri­ves af friv­il­lige. I Langkær­parken er der mass­er af grønne areal­er, og gen­nem hele bebyggelsen løber Ram­blaen, et aktivitetsstrøg med bl.a. park­our, kla­trenet, hoppepude og fit­nessred­sk­aber. Der er mulighed for at leje en nyt­te­have. Hav­erne er plac­eret ned mod Tilst Bypark.

Afdelin­gen har 4 blokke med ele­va­tor og let tilgæn­ge­lighed, som for­trinsvis udle­jes til interne ansøgere med doku­menteret fysisk hand­i­cap (kon­takt AL2bolig) ellers efter reglerne om flex­i­bel udlejning.

Afdelin­gen har en god beliggen­hed i Tilst ved Tilst Bypark og meget tæt på ind­køb­s­cen­tret ved Bil­ka og Anelyst­parken. I nærom­rådet er der insti­tu­tion­er, Tilst skole, sport­spladser, idræt­shal og bibliotek.’

 

Langkær­parkens hjemme­side hen­ven­der sig til dig, der bor her og søger infor­ma­tion­er om aktiviteter og hvad der generelt foregår i området. Læs mere om hjemmes­i­den og hvad du kan finde her

Vil du snakke med afdel­ings­bestyrelsen — har de åben træf­fetid hver måned — se mere her