En ny gruppe Bydelsmødre er på vej i Tilst.

Bydelsmø­dre er friv­il­lige kvin­der, som støt­ter andre kvin­der til at styrke sig selv, deres børn og fam­i­li­er. De er stærke og har et stort lokalt netværk. Bydelsmø­dre har gen­nemgået og bestået en Bydelsmø­dre-uddan­nelse. På uddan­nelsen under­vis­es der blandt andet i et godt fam­i­lieliv, sund­hed, kost og det danske sam­fund. Uddan­nelsen er på ca. 15 mod­uler, hvor­på man får et diplom.

Kom og bliv del af et stærkt lands­dækkende netværk af kvin­der, der får stor viden og ind­sigt til at blive et aktiv i både fam­i­lien, på arbe­jds­markedet og i lokalom­rådet. Der er løbende opkval­i­fi­cerende kurs­er, og vi kom­mer til at arbe­jde sam­men med Bydelsmø­dre på tværs af Aarhus.

Infor­ma­tion­s­møde den 15. jan­u­ar 2019 kl. 16–18 for kom­mende Bydelsmø­dre i Tilst. Der vil være kaffe/te og kage. En koor­di­na­tor fra Bydelsmø­drene i Dan­mark kom­mer og fortæller om erfaringer med Bydelsmø­drene fra hele lan­det.

Kon­takt
Anne Lykke Dix­gaard
Tlf. 60294145
ald@al2bolig.dk