Fædrenetværket baba er på vej i Tilst.

I baba snakker fædre om vigtige dilem­maer, som de selv væl­ger og find­er løs­ninger på i fæl­lesskab. baba skaber lokal foran­dring — til gavn for børnene. baba består af lokale fæl­lessk­aber af fædre, som kan råd­give insti­tu­tion­er, organ­i­sa­tion­er og virk­somhed­er. De inspir­erer til foran­dring hos andre fædre, til gavn for børnene.

I baba får du mulighed for at dele viden og erfaringer med andre fædre i et stærkt fæl­lesskab, og du får rum til at han­dle i forhold til, hvor­dan du er der bedst muligt for dine børn, på dine præmisser. 

Infor­ma­tion­s­møde den 30. jan­u­ar 2019 kl. 17–20 for kom­mende baba-fædre i Tilst. Der vil være kaffe/te og kage. En koor­di­na­tor fra baba i Dan­mark kom­mer og fortæller om erfaringer med baba fra hele landet.

Kon­takt
Hans Chris­t­ian Knudsen
Tlf. 60294142
hck@al2bolig.dk