Når to kvinder mødes om at løse diverse udfordringer, dele hinandens netværk og erfaringer kan der ske en masse nye, dynamiske ting i begges liv.

I samar­be­jde med Kvinfo’s Men­tor­netværk match­er vi mentees og men­tor­er, der i for­løb af ca. 8 – 12 måned­er med et møde pr. måned. På møderne, lær­er man hinan­den at kende og hjælpes ad med at definere og løse mentees udfor­dringer. For­lø­bet er velaf­prøvet og har udover at skabe gode ven­sk­aber, også gode resul­tater med at vise vej i forhold til arbe­jds­marked, uddan­nelse og større handlekraft.

Hvis du gerne vil være med som enten Mentee eller Men­tor så kon­takt Anne.

Kon­takt
Anne Lykke Dixgaard
Tlf. 60294145
ald@al2bolig.dk