Væk­sthuset er opret­tet i et ned­lagt fritid­sh­jem i kan­ten af Langkær­parken, Hau­rumsvej 31A. Navnet kom­mer ikke af at der dyrkes planter – men her dyrkes der håb og drømme.

I den ene ende af Væk­sthuset find­er du en række små virk­somhed­er, der dri­ves af lokale beboere — bl.a. Vand­pibecaféen. Du er altid velkom­men til at kigge for­bi og se, hvilke for­ret­ninger der er.

I den anden ende af Væk­sthuset kan du få hjælp til dine håb og drømme i føl­gende tilbud:

Drøm­mer du om et job eller en uddan­nelse ? Læs mere her:  Job og uddan­nelsesve­jled­ning

Har du en drøm om egen virk­somhed ? Læs mere her: Iværk­sæt­teri

Vil du være med til at dri­ve et Lærest­ed for unge ? Læs mere her: Lærest­ed for unge

Har du andre spørgsmål, er du velkom­men til at kon­tak­te:

 

 

Jan Houborg Ander­sen
Bolig­so­cial Beskæftigelsesmedar­be­jder
Tlf 60294142
e-mail: jha@al2bolig.dk

Du er velkom­men til at kigge ind – Men skriv eller ring hvis du vi være sikker på, at jeg er til rådighed.